سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 772


راهنما
دعوت دوستان

سوال 772 | ۱۷ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در چند عدد طبیعی سه رقمی، رقم ۳ وجود دارد؟ 
 

پاسخ

  

252

گزینه ی صحیح: 252
 ای راهبرد: اصل متمم بیان می کند که وقتی تعداد حالت ها زیاد می باشد؛ بهتر است به جای شمارش مستقیم حالت های مطلوب، حالت های نامطلوب را از کل حالات کم کنیم. 


حالت های نامطلوب - كل حالت ها = حالت های مطلوب
از آن جایی که تعداد حالتهایی که رقم 3 وجود دارند، زیاد است؛ بهتر است كل اعداد سه رقمی را حساب کنیم سپس اعداد سه رقمی که عدد ۳را ندارند، حساب کنیم و از کل حالات کم کنیم تا اعداد سه رقمی که رقم ۳را دارند، به دست آید: 

هشدار: در جایگاه صدگان عدد صفر نمی تواند قرار گیرد. 

 

برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 1 با 0:0:46
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:49
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 6 با 0:0:50
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه