سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 776


راهنما
دعوت دوستان

سوال 776 | ۲۱ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید f تابعی است که  و به ازای هر عدد صحیح مانند  حاصل  برابر است با: 
 
 

پاسخ

  

2005


 
 
 
 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:43
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:56
2 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه