سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 785


راهنما
دعوت دوستان

سوال 785 | ۰۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چند عدد گویای غیر صفر q ، حاصل  عددی صحیح است؟  
 

پاسخ

  

8

 واضح است، باید q مقسوم علیه 1385 باشد. و باید دید عدد 1385 چند مقسوم علیه صحیح دارد.
4 تا مقسوم علیه طبیعی دارد      
1، 5، 277 و 1385 و 4 تا قرینه ی همین ها! که می شود 8 تا. (عدد 277 عددی اول است)

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:1:0
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه