سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 144


راهنما
دعوت دوستان

سوال 144 | ۲۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد در بی نهایت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. حاصل  کدام است؟

 

پاسخ

  

-3

 
از روی شکل معلوم است که

بنابراین
.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:40
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:42
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:43
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 5 با 0:0:46
3 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 7 با 0:0:50
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه