سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 822


راهنما
دعوت دوستان

سوال 822 | ۰۷ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
دایره ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:25

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر  بر دایره مماس است. اندازه چقدر است؟  

 

پاسخ

  

53

 با توجه به این نکته که  بر دایره مماس است. بنابراین زاویه  .
در نتیجه :                        

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 1 با 0:0:21
2 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 3 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 4 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:0:33
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 7 با 0:1:0
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه