سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 832


راهنما
دعوت دوستان

سوال 832 | ۱۷ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


رقم اول از سمت چپ کوچک ترین عدد طبیعی که جمع ارقامش 2006 می شود، کدام است؟ 
 

پاسخ

  

8

تعداد ارقام کم تر باشد، رقم های بزرگ تری باید استفاده شود یعنی از 9 باید حداکثر استفاده را ببریم:   
یعنی 222 تا رقم 9 و یکی هم رقم 8 که عدد را به صورت روبه رو باید بنویسیم:                                 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:39
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:44
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:53
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 5 با 0:0:55
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه