سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 788


راهنما
دعوت دوستان

سوال 788 | ۰۴ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB مفروض اند و   است. چند نقطه یافت می شود که از A و B به فاصله 3 واحد باشد؟
 

پاسخ

  

2

 نقطه هایی که از و فاصله یکسان ۳ دارند، از یک سو روی عمودمنصف و از سوی دیگر روی دایره هایی به مرکز و و شعاع ۳ قرار دارند. خواسته مسئله، اشتراک این مجموعه نقاط است وهمان گونه که در شکل دیده می شود، تعدادشان دوتاست.


برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 1 با 0:0:55
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه