سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 802


راهنما
دعوت دوستان

سوال 802 | ۱۸ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB مفروض اند و   است. چند نقطه یافت می شود که از A و B به فاصله 3 واحد باشد؟
 

پاسخ

  

2

 نقطه هایی که از و فاصله یکسان ۳ دارند، از یک سو روی عمودمنصف و از سوی دیگر روی دایره هایی به مرکز و و شعاع ۳ قرار دارند. خواسته مسئله، اشتراک این مجموعه نقاط است وهمان گونه که در شکل دیده می شود، تعدادشان دوتاست.


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 5 با 0:0:49
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 6 با 0:0:53
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 7 با 0:0:54
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20

ارسال دیدگاه