سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 811


راهنما
دعوت دوستان

سوال 811 | ۲۷ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مدل سازی و دنباله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در دنباله ی ، اختلاف جمله ی هفتم و دهم کدام است؟
 

پاسخ

  

16

 چون ۷ عددی فرد است، پس برای به دست آوردن جمله ی هفتم از ضابطه ی بالایی دنباله که مربوط به nهای فرد است، استفاده می کنیم:

 از طرفی چون ۱۰ عددی زوج است، پس برای محاسبه ی جمله دهم از ضابطه ی پایینی دنباله که مربوط به nهای زوج است، استفاده می کنیم:
  

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:26
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 3 با 0:0:49
11 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه