سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 812


راهنما
دعوت دوستان

سوال 812 | ۲۸ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A وB مفروض اند و   است. چند نقطه یافت می شود که از A و B به فاصله 3 واحد باشد؟
 

پاسخ

  

2

 نقطه هایی که از و فاصله یکسان ۳ دارند، از یک سو روی عمودمنصف و از سوی دیگر روی دایره هایی به مرکز و و شعاع ۳ قرار دارند. خواسته مسئله، اشتراک این مجموعه نقاط است وهمان گونه که در شکل دیده می شود، تعدادشان دوتاست.


برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 1 با 0:0:49
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:54
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه