سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 817


راهنما
دعوت دوستان

سوال 817 | ۰۲ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد صحیح در نامعادله صدق می کنند؟
 

پاسخ

  

24

ابتدا توجه کنید که:

 
 
 
 
بنابراین نامعادله داده شده می شود:
در نتیجه:

 
 
 
 
 
 
 
پس (توجه کنید که در این محدوده).
تعداد عددهای صحیح در این محدوده 24 تا است.

برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 1 با 0:0:42
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه