سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 818


راهنما
دعوت دوستان

سوال 818 | ۰۳ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابع وارون تابع به صورت است. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

از تساوی مقدار را برحسب به دست می آوریم:

بنابراین و در نتیجه و.

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:47
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:48
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 6 با 0:0:55
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 7 با 0:0:57
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه