سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 832


راهنما
دعوت دوستان

سوال 832 | ۱۷ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار a، رابطه  میان ریشه های معادله  برقرار است؟
 

پاسخ

  

1

 از تساوی  و با مخرج مشترک گیری خواهیم داشت:
 
حالا با کمک معادله  وP را محاسبه و در تساوی بالا جای گذاری می کنیم:
 

برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 2 با 0:0:50
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:51
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:52
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 5 با 0:0:54
5 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:54
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه