سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 834


راهنما
دعوت دوستان

سوال 834 | ۱۹ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دو تابع مفروض اند. اگر، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

3

راه حل اول: از تساوی نتیجه می شود
بنابراین
پس، یعنی.
راه حل دوم: ابتدا توجه کنید که
 چون، بنابراین
یعنی، در نتیجه

برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 2 با 0:0:47
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 4 با 0:0:51
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:53
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 6 با 0:0:53
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه