سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 835


راهنما
دعوت دوستان

سوال 835 | ۲۰ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
وارون تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابع وارون تابع به صورت است. مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

از تساوی مقدار را برحسب به دست می آوریم:

بنابراین و در نتیجه و.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 4 با 0:0:54
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه