سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 839


راهنما
دعوت دوستان

سوال 839 | ۲۴ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد حالت های پاسخگویی به یک آزمون ۳ سؤالی که هر سؤال ۲ گزینه دارد چند برابر تعداد حالت های پاسخ گویی به یک آزمون ۳ سؤالی ۴ گزینه ای است؟ (پاسخ گویی به همه سؤالات الزامی است).
 

پاسخ

  

1/8

   3 سؤال داریم که هر سؤال ۲ گزینه دارد پس تعداد حالت های پاسخگویی به آن ها برابر است با:
 
از طرفی به ۳ سؤال با ۴ گزینه به  حالت می توان جواب داد لذا نسبت خواسته شده برابر است با:  

برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 2 با 0:0:48
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه