سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 846


راهنما
دعوت دوستان

سوال 846 | ۳۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چه مقدار n ، معادلۀ  دارای جواب مضاعف  است؟
 

پاسخ

  

1

راه حل اول: در یک معادلۀ درجۀ 2، اگر  باشد، معادله ریشۀ مضاعف دارد: قابل قبول نیست (چون معادله درجۀ 2 نمی‌شود)، پس  است.
می دانیم  ریشۀ معادله است:راه حل دوم:

با فرض اینکه ریشۀ معادله  است، داریم:

 

برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 1 با 0:0:40
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:49
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه