سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 858


راهنما
دعوت دوستان

سوال 858 | ۱۲ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابعی غیر تهی است، کدام است؟
 

پاسخ

  

25/4

 
در ضابطه داده شده هر دو عبارت نامنفی می باشند، پس در صورتی مجموع آنها برابر صفر می شود که هر کدام از آنها صفر باشند و چون تابعی غیرتهی است، در نتیجه عبارت زیر رادیکال فقط باید یک ریشه مضاعف داشته باشد، لذا:
 
نکته: عبارت های همواره نامنفی در ریاضی عبارتند از:
۱) رادیکال های فرجه زوج ۲) عبارت های توان دار زوج ۳) عبارت های شامل قدر مطلق

برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 1 با 0:0:43
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 2 با 0:0:45
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 6 با 0:0:53
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه