سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 859


راهنما
دعوت دوستان

سوال 859 | ۱۳ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار a، رابطه  میان ریشه های معادله  برقرار است؟
 

پاسخ

  

1

 از تساوی  و با مخرج مشترک گیری خواهیم داشت:
 
حالا با کمک معادله  وP را محاسبه و در تساوی بالا جای گذاری می کنیم:
 

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 1 با 0:0:47
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 2 با 0:0:50
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 3 با 0:0:50
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه