سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 867


راهنما
دعوت دوستان

سوال 867 | ۲۱ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


از یک قطعه مقوا، ارقام 5، 3، 2، 2، 2 و 1 بریده شده است. چند عدد سه رقمی می‌توان با استفاده از آن‌ها ساخت؟
 

پاسخ

  

34


 
 
 

برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 4 با 0:0:50
6 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:52
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه