سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 870


راهنما
دعوت دوستان

سوال 870 | ۲۴ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

22

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در مربع زیر از دو ضلع مجاور هم، به اندازه y و  واحد به گونه ای جدا می کنیم که مجموع آن ها برابر طول ضلع مربع شود.  حداکثر مساحت مثلث ایجاد شده کدام است؟

پاسخ

  

2

 روش اول: طبق گفته صورت سوال است.                   
تابع مساحت مثلث را می نویسیم:
  
ماکزیمم این تابع  می باشد.
روش دوم: برای ماکزیمم شدن مساحت مثلث باید  شود. 

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:46
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر 5 با 0:0:48
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه