سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 871


راهنما
دعوت دوستان

سوال 871 | ۲۵ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی جمله پنجم برابر 12 و جمله ی هشتم برابر 24 است. جمله صدم دنباله چقدر است؟
 

پاسخ

  

392

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:29
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:39
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:45
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:47
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 7 با 0:0:54
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 8 با 0:0:56
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه