سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 872


راهنما
دعوت دوستان

سوال 872 | ۲۶ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


سهمی  محور x ها را در چند نقطه قطع می‌کند؟
 

پاسخ

  

0

 

با توجه به این که  است، معلوم می‌شود این معادله هیچ جوابی ندارد. بنابراین نمودار سهمی محور ها را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کند.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه