سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 157 | ۱۱ تیر ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ریشه های معادله ی  باشند، به ازای کدام مقدار k مجموعه جواب های معادله ی  به صورت  است؟
 

پاسخ

  

29

در معادله ی درجه دوم  اگر  باشد، یکی از ریشه ها  و دیگری  است. هم چنین اگر  باشدیکی از ریشه ها 1 و دیگری  است و برعکس. چون یک ریشه ی معادله ی اول  است، در نتیجه یک ریشه ی معادله ی دوم  می باشد، لذا باید مجموع ضرایب معادله ی دوم صفر باشد:
    

برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر اول (با 0:0:41)
3 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر دوم (با 0:0:50)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر سوم (با 0:0:52)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر چهارم (با 0:0:53)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر پنجم (با 0:0:54)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10

ارسال دیدگاه