سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 157


راهنما
دعوت دوستان

سوال 157 | ۱۱ تیر ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ریشه های معادله ی  باشند، به ازای کدام مقدار k مجموعه جواب های معادله ی  به صورت  است؟
 

پاسخ

  

29

در معادله ی درجه دوم  اگر  باشد، یکی از ریشه ها  و دیگری  است. هم چنین اگر  باشدیکی از ریشه ها 1 و دیگری  است و برعکس. چون یک ریشه ی معادله ی اول  است، در نتیجه یک ریشه ی معادله ی دوم  می باشد، لذا باید مجموع ضرایب معادله ی دوم صفر باشد:
    

برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 1 با 0:0:41
5 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 2 با 0:0:50
4 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 3 با 0:0:52
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 4 با 0:0:53
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 5 با 0:0:54
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 6 با 0:0:55
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 7 با 0:0:55
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه