سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 158 | ۱۲ تیر ۹۹

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m ، عدد  واسطه ی هندسی بین ریشه های حقیقی معادله ی  است؟ 

پاسخ

  

-1

6
فقط  قابل قبول است. زیرا به ازای  به معادله ی  می رسیم که فاقد ریشه می باشد. زیرا:
   

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر اول (با 0:0:26)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر دوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر پنجم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه