سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 29 | ۰۴ اسفند ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

16

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، مینیمم  کدام است؟
 

پاسخ

  

50

 به کمک اتحاد فرعی متوجه می شویم اگر قرار است مینیمم شود باید مینیمم شود!  زمانی به کمترین مقدار خود می رسد که xy به حداکثر (max) خود برسد. برای ماکزیمم شدن حاصل ضرب xy باید x و y با هم برابر باشند.
 

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:18)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر دوم (با 0:0:40)
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه