سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 168 | ۲۲ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


دامنه تابع چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

3

باید زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار داده و نامعادله مربوطه را حل کنیم. در نتیجه داریم:
 
حال به تعیین علامت عبارت می پردازیم:
پس فقط اعداد در دامنه قرار دارند.

 

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر اول (با 0:0:18)
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر دوم (با 0:0:46)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر چهارم (با 0:0:50)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر پنجم (با 0:0:55)
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه