سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 170 | ۲۴ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


هزینه پاکسازی درصد از آلودگی های شهری و صنعتی رودخانه ای با تابعی با ضابطه محاسبه می شود که در آن درصد آلودگی و هزینه پاکسازی بر حسب میلیون تومان است. با دو میلیارد تومان چه درصدی از آلودگی های این رودخانه پاکسازی خواهد شد؟
 

پاسخ

  

89

با استفاده از تابع هزینه پاکسازی آلودگی رودخانه ها داریم:
 دوهزار میلیون تومان=۲ میلیارد تومان

در نتیجه تقریباً ۸۹ درصد از آلودگی رودخانه را می توان با مبلغ دو میلیارد تومان پاکسازی کرد.
حواسمان باشد که تابع هزینه بیان شده بر حسب میلیون تومان است، در نتیجه باید مبالغ بیان شده را برحسب میلیون تومان بنویسیم.

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر اول (با 0:0:46)
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر دوم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر سوم (با 0:0:53)
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر چهارم (با 0:0:54)
1 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر پنجم (با 0:0:54)
1 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه