سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 892


راهنما
دعوت دوستان

سوال 892 | ۱۵ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

3

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد آقایان در یک مهمانی بزرگ سه برابر تعداد خانم‌‌ها است. کدام یک از اعداد زیر نمی تواند تعداد همه‌‌ی آقایان و خانم‌‌ها در یک مهمانی باشد؟
1)4012
2)4320
3)4324
4)4342

پاسخ

  

4

 عدد مورد نظر نباید بر 4 بخش‌پذیر باشد. گزینه‌ها را بررسی نموده و غلط‌ ها را حذف می‌کنیم.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:1:34
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه