سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 917


راهنما
دعوت دوستان

سوال 917 | ۰۹ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ ترین عدد طبیعی n که هر کدام از اعداد 1، 2، 3، ... و n 11 حداکثر 3 مقسوم علیه اول متمایز داشته باشد، کدام است؟ 

پاسخ

  

19

  کوچک ترین عددی که 4 مقسوم علیه اول دارد برابر است با:                       
پس  ، آن گاه  ، پس بیشترین مقدار n برابر است با 19 .                                

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 2 با 0:1:8
14 بار نفر اول
192 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:1:36
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه