سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 179


راهنما
دعوت دوستان

سوال 179 | ۰۲ مرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات درجه دوم و حل آنها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


معادلۀ  چند جواب دارد؟                 
 

پاسخ

  

0


پس فقط  به دست می‌آید، اما مخرج به ازای  برابر با 0 می‌شود. پس این جواب هم قابل قبول نیست.

برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 1 با 0:0:41
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 2 با 0:0:43
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 6 با 0:0:55
5 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه