سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 878


راهنما
دعوت دوستان

سوال 878 | ۰۱ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دامنه و برد توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر دامنه ی تعریف تابع  به صورت  باشد، مجموعه ی  شامل چند عضو است؟
 

پاسخ

  

3


 

برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 1 با 0:0:46
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 2 با 0:0:50
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:53
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه