سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 893


راهنما
دعوت دوستان

سوال 893 | ۱۶ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حل معادله درجه 2 و کاربردها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  يكي از جواب‌هاي معادله‌ي  باشد، جواب ديگر اين معادله كدام است؟
 

پاسخ

  

2/3

در این جا چون  و  معلوم هستند، از رابطه‌ی حاصل ضرب ریشه‌ها، یعنی  استفاده می‌کنیم:
   

 
 
روش دوم: می توانیم ریشه ی 2 را در معادله قرار دهیم تا مقدار kبه دست آید وسپس با جایگزینی مقدار kو حل معادله، ریشه ی دیگر را به دست آوریم.

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:40
14 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:41
5 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:47
7 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 5 با 0:0:48
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:48
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه