سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 895


راهنما
دعوت دوستان

سوال 895 | ۱۸ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید یک دانشجو می خواهد ۱ درس عمومی از بین ۳ درس عمومی ارائه شده و ۱ درس اختصاصی از بین ۴ درس اختصاصی ارائه شده انتخاب کند. او به چند طریق می تواند این کار را انجام دهد؟
 

پاسخ

  

12

 این دانشجو هم می تواند درس عمومی بردارد و هم اختصاصی به (طور همزمان) پس از اصل ضرب استفاده می کنیم و خواهیم داشت:
۱۲ = ۴×۳ = تعداد کل انتخاب ها 

برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 1 با 0:0:40
6 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:46
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 5 با 0:0:50
1 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 6 با 0:0:53
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:54
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه