سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 902


راهنما
دعوت دوستان

سوال 902 | ۲۵ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


فردی با تحقیق روی 100 خانواده، به نتایج زیر رسید:
«70 خانواده دارای فرزند پسر و 65 خانواده دارای فرزند دختر هستند. همچنین 13 خانواده دارای فرزند نمی باشند.»
براساس این تحقیق، چند خانواده دارای فرزند با جنسیت یکسان هستند؟
 

پاسخ

  

39


راه حل اول: مجموعه ی خانواده های دارای فرزند پسر را با  و مجموعه ی خانواده های دارای فرزند دختر را با  نمایش می دهیم؛ داریم:

مجموعه ی خانواده هایی که دارای فرزند با جنسیت یکسان (فقط پسر یا فقط دختر) هستند، برابر  است:

راه حل دوم:
مطابق نمودار وِن روبه رو اگر تعداد خانواده هایی که هم دختر و هم پس دارند،  در نظر بگیریم، تعداد اعضای هر مجموعه را مشخص می کنیم:

بنابراین مقدار خواسته شده برابر است با:

 

برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:40
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 2 با 0:0:49
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 3 با 0:0:49
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:50
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 7 با 0:0:51
9 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه