سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 906


راهنما
دعوت دوستان

سوال 906 | ۲۹ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دانشگاه، تعداد دانشجویان رشته فلسفه برابر تعداد دانشجویان رشته روانشناسی و تعداد دانشجویان رشته روانشناسی دو برابر تعداد دانشجویان رشته مدیریت است. در نمودار دایره ای رشته های این دانشجویان، زاویه مربوط به دانشجویان رشته مدیریت چند درجه است؟
 

پاسخ

  

60

اگر تعداد دانشجویان رشته روانشناسی را بگیریم، تعداد دانشجویان رشته فلسفه برابر و تعداد دانشجویان رشته مدیریت برابر خواهد شد (چون دو برابر است.) ما زاویه مربوط به را می خواهیم.


برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 1 با 0:0:41
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 2 با 0:0:46
6 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه