سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 908


راهنما
دعوت دوستان

سوال 908 | ۳۱ تیر ۰۱

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


سهمی  محور x ها را در چند نقطه قطع می‌کند؟
 

پاسخ

  

0

 

با توجه به این که  است، معلوم می‌شود این معادله هیچ جوابی ندارد. بنابراین نمودار سهمی محور ها را در هیچ نقطه‌ای قطع نمی‌کند.

برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 1 با 0:0:49
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 2 با 0:0:49
9 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 3 با 0:0:51
2 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 4 با 0:0:51
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 5 با 0:0:56
5 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه