سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 909


راهنما
دعوت دوستان

سوال 909 | ۰۱ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع  به صورت زیر است. m چند مقدار صحیح می تواند داشته باشد؟

 
 

پاسخ

  

7

الف: دهانه سهمی رو به پایین است،  پس است.
ب: تابع دارای 2 تا صفر است، پس دلتای معادله آن مثبت است. 
پ: طول رأس مثبت است، پس است.                                     
اشتراک مجموعه های بالا نامعادله  می باشد.
بازة (0 ، 8-) دارای هفت عدد صحیح می باشد.

برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 1 با 0:0:44
10 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:46
8 بار نفر اول
61 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:48
14 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:53
7 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه