سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 911


راهنما
دعوت دوستان

سوال 911 | ۰۳ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابعی غیر تهی است، کدام است؟
 

پاسخ

  

25/4

 
در ضابطه داده شده هر دو عبارت نامنفی می باشند، پس در صورتی مجموع آنها برابر صفر می شود که هر کدام از آنها صفر باشند و چون تابعی غیرتهی است، در نتیجه عبارت زیر رادیکال فقط باید یک ریشه مضاعف داشته باشد، لذا:
 
نکته: عبارت های همواره نامنفی در ریاضی عبارتند از:
۱) رادیکال های فرجه زوج ۲) عبارت های توان دار زوج ۳) عبارت های شامل قدر مطلق

برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:53
6 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه