سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 912


راهنما
دعوت دوستان

سوال 912 | ۰۴ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت برابر است با:

پاسخ

  

9

پس از محاسبه عبارت های درون جزء صحیح ها، مقدار عددی هر کدام از آن ها را محاسبه می کنیم:
 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:49
13 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 2 با 0:0:49
6 بار نفر اول
59 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 3 با 0:0:49
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:50
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 5 با 0:0:53
7 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه