سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 920


راهنما
دعوت دوستان

سوال 920 | ۱۲ مرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضابطه یک تابع باشد، کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

در ضابطه داده شده در هر دو ضابطه استفاده شده است، پس باید محاسبه شده از هر دو ضابطه با هم برابر باشند، در نتیجه:
 
نکته: اگر در توابع چند ضابطه ای، دامنه ها دارای اشتراک باشند، باید مقدار ضابطه ها در آن نقطه مشترک با هم برابر باشند.

برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 1 با 0:0:43
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 3 با 0:0:45
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 5 با 0:0:48
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 6 با 0:0:48
8 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 7 با 0:0:51
6 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18

ارسال دیدگاه