سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 233 | ۲۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به نمودار مقابل، چند درصد داده ها بزرگ تر از 4 و کوچک تر از 14 می باشند؟

پاسخ

  

51

تعداد تکرار هر داده را فراوانی می نامند.
مطابق نمودار 2 تا دو، 7 تا چهار، 4 تا هفت، 10 تا نه، 8 تا یازده و 12 تا هفده وجود دارد.
بنابراین تعداد کل داده ها برابر است با:
تعداد داده های بزرگتر از 4 و کوچک تر از 14 برابر است با:

 
 
بنابراین:


برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر سوم (با 0:0:47)
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر چهارم (با 0:0:47)
6 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر پنجم (با 0:0:49)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه