سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 233


راهنما
دعوت دوستان

سوال 233 | ۲۵ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

48

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به نمودار مقابل، چند درصد داده ها بزرگ تر از 4 و کوچک تر از 14 می باشند؟

پاسخ

  

51

تعداد تکرار هر داده را فراوانی می نامند.
مطابق نمودار 2 تا دو، 7 تا چهار، 4 تا هفت، 10 تا نه، 8 تا یازده و 12 تا هفده وجود دارد.
بنابراین تعداد کل داده ها برابر است با:
تعداد داده های بزرگتر از 4 و کوچک تر از 14 برابر است با:

 
 
بنابراین:


برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 2 با 0:0:43
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 4 با 0:0:47
10 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:55
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه