سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 235 | ۲۷ شهریور ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودارهای یک متغیره
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دانشگاه، تعداد دانشجویان رشته فلسفه برابر تعداد دانشجویان رشته روانشناسی و تعداد دانشجویان رشته روانشناسی دو برابر تعداد دانشجویان رشته مدیریت است. در نمودار دایره ای رشته های این دانشجویان، زاویه مربوط به دانشجویان رشته مدیریت چند درجه است؟
 

پاسخ

  

60

اگر تعداد دانشجویان رشته روانشناسی را بگیریم، تعداد دانشجویان رشته فلسفه برابر و تعداد دانشجویان رشته مدیریت برابر خواهد شد (چون دو برابر است.) ما زاویه مربوط به را می خواهیم.


برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر اول (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر دوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر سوم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر چهارم (با 0:0:51)
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه