سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 240


راهنما
دعوت دوستان

سوال 240 | ۰۱ مهر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر آن گاه مجموعه ی چند عضو دارد؟

پاسخ

  

5

به جای اعداد 1، 4 و 6 را بگذاریم:

می دانیم که جواب به صورت است.
پس:

 
پس می شود و اجتماع آن با دارای عضو است:


برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 1 با 0:0:44
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:51
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه