سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 321 | ۲۲ آذر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


معادله ی یک سهمی به صورت به روش تبدیل به مربع کردن، به صورت نوشته شده است. مقدار، کدام است؟
 

پاسخ

  

15/8

وقتی معادله ی سهمی را به شکل بنویسیم، و برابر طول و عرض رأس سهمی اند و برابر ضریب است، پس طول و عرض رأس سهمی را پیدا می کنیم:

 
 
 
 
و چون پس حاصل برابر است با:


برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر اول (با 0:0:45)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر دوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر سوم (با 0:0:47)
5 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر چهارم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر پنجم (با 0:0:54)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه