سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 334 | ۰۵ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ریشه ی معادله ی  را  بنامیم، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

1395

- در معادلات درجه ی دو به شکل  داریم:
 
- در معادلات درجه ی دو به شکل  داریم:
 
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:14)
58 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:24)
14 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر پنجم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه