سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 337


راهنما
دعوت دوستان

سوال 337 | ۰۸ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


نامساوی  بیانگر نوسان قیمت فروش نوعی کالا بوده که  قیمت واحد آن براساس میانگین اعداد صحیح مجموعه جواب، محاسبه می‌شود. مبلغ فروش 50 واحد از این کالا چقدر است؟
 

پاسخ

  

800


اعداد صحیح مجموعۀ جواب می‌شود:

میانگین اعداد صحیح مجموعۀ جواب می‌شود:

مبلغ فروش 50 کالا می‌شود:                                                                              

برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 1 با 0:0:44
8 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:45
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 3 با 0:0:48
4 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:54
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:57
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:56
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه