سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 342 | ۱۳ دی ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در بازه ی نمودار تابع با ضابطه ی بالاتر از خط به معادله ی قرار نمی گیرد. کمترین مقدار کدام است؟
 

پاسخ

  

3

برای آن که نمودار تابع  بالاتر از خط به معادله ی  قرار نگیرد باید  باشد، پس:

بنابراین بازه ی  برابر بازه ی  است و ، حالا کم ترین مقدار  برابر  است.

برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر اول (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر دوم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر سوم (با 0:0:46)
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر چهارم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر پنجم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه