سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 361


راهنما
دعوت دوستان

سوال 361 | ۰۲ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای كدام مقدار a شكل مقابل، نمودار تابع  است؟

پاسخ

  

-2

با توجه به معادله‌ی سهمی  ، طول رأس سهمی  می‌باشد، و با توجه به شکل، چون رأس سهمی روی محور طول‌ها قرار گرفته، بنابراین عرض آن صفر است. پس می‌باشد که با جایگزین کردن در معادله خواهیم داشت:
                    

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:22
98 بار نفر اول
182 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 2 با 0:0:39
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:41
64 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:43
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 5 با 0:0:44
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 6 با 0:0:53
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه