سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 370 | ۱۱ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموعه‌ی معرف یک تابع باشد،  چه‌قدر است؟
 

پاسخ

  

-1

میدانیم که در یک مجموعه از زوج‌های مرتب اگر مؤلفه‌های اول دو زوج مرتب برابر باشند، برای آنکه آن مجموعه تابع باشد، باید حتماً مؤلفه‌های دوم آن دو زوج مرتب نیز با هم برابر باشند. بنابراین:
 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:12)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:13)
72 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:16)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر چهارم (با 0:0:26)
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر پنجم (با 0:0:42)
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه