سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 370


راهنما
دعوت دوستان

سوال 370 | ۱۱ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر مجموعه‌ی معرف یک تابع باشد،  چه‌قدر است؟
 

پاسخ

  

-1

میدانیم که در یک مجموعه از زوج‌های مرتب اگر مؤلفه‌های اول دو زوج مرتب برابر باشند، برای آنکه آن مجموعه تابع باشد، باید حتماً مؤلفه‌های دوم آن دو زوج مرتب نیز با هم برابر باشند. بنابراین:
 
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:12
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:13
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:16
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 4 با 0:0:26
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:42
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 7 با 0:0:52
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 8 با 0:0:53
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه